NEWS

Motto: Příštích 60 let neustále dopředu

Vážené dámy, pánové, spolupracovníci, obchodní partneři a přátelé,

dovolte mi, abych vás pozdravil při příležitosti 25. výročí vzniku B-Projektingu, Zlín. Čas je neúprosný a v roce 2017 pracujeme ve společnosti již 25 let. Tento časový interval dovoluje provést zhodnocení, ohlédnout se za historií a cestou vedoucí od vzniku společnosti až po současnost. Také umožňuje prezentovat další možnosti a předpokládaný rozvoj v příštím období.

Společnost byla založena v r. 1992 a v 1. fázi zaměstnávala až 70 projektantů a specialistů. Výchozí základnou pro činnost nové společnosti byly kontakty a spolupráce vytvářené v průběhu celé historie a to především v období, kdy firma, dříve Barumprojekt, patřila do VHJ ČZGP, která soustřeďovala všechny továrny v Československu z oblasti gumárenského, plastikářského průmyslu a dalších vybraných oborů. Toto uskupení mělo 17 výrobních závodů a Barumprojekt byl účelovou organizací, která zajišťovala podporu jednotlivým výrobním podnikům i kompletní projektovou přípravu pro gumárenské a plastikářské závody na Slovensku (Slovchemie).

Činnost Barumprojektu pro VHJ ČZGP měla velký význam pro všechny závody, protože součástí činnosti byla příprava, zpracování a projednávání koncepce řešení rozvoje závodů (vytváření tzv. Master Site Plan). Takto zpracované dokumenty sloužily pro přípravu všech rozhodujících investic v jednotlivých závodech a umožňovaly racionálně a efektivně navrhovat tyto záměry a to plně v souladu s rozvojovými plány. Z pohledu současné praxe chci upozornit, že v dnešní době se ve většině případů už takto nepostupuje a investice jsou velmi komplikovaně a vícekrát měněny právě v důsledku nevyjasněnosti výrobních, logistických a rozvojových záměrů.

B-Projekting proto při zahájení činnosti navazoval na tradice a také kontakty z předchozích let. Hlavní činností této společnosti se stala poradenská činnost, kompletní projektová příprava projektů, realizace projektů a inženýrská činnost při přípravě i realizaci projektů. V 90. letech se společnost začala dynamicky rozvíjet. V průběhu 90. let minulého století a začátkem 21. století zajišťovala projektovou a inženýrskou činnost v České republice, na Slovensku a postupně získala řadu projektů v jiných zemích (Rusko, Španělsko, Lucembursko, Irán atd.).

CHTĚL BYCH ZDŮRAZNIT, ŽE ROZHODUJÍCÍ PROJEKTY JSOU ZPRACOVÁVÁNY PO CELOU DOBU TRVÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI DO OBLASTÍ, KTERÉ NEJVÍCE OVLÁDÁME, A TO JE PRŮMYSL. PROJEKTUJEME PŘEDEVŠÍM PRO TYTO HLAVNÍ OBLASTI:

Chemický průmysl

Gumárenský průmysl

Zpracování technické pryže

Zpracování plastů

Výroba kompozit

Výroba technických tkanin

Strojírenská výroba

Energetika

Segmenty týkající se občanské vybavenosti

Rozhodujícím kritériem pro zajištění práce pro projektovou a inženýrskou firmu bylo zavedení výpočetní techniky do všech činností oboru. Jednalo se zejména o segment projektování, kde v průběhu posledních 25 let došlo k obrovskému vývoji, a to od standardních metod projektování ve 2D ke komplexnímu projektování ve 3D. Tyto skutečnosti podstatnou měrou změnily náplň a metody práce. V současné době jsou rozhodující projekty připravovány kompletně ve 3D. To je podle mého názoru jediná cesta, jak se za současných podmínek prosadit a vytvářet příznivou situaci i do příštího období.

PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI PROJEKTŮ VLASTNÍME NÁSLEDUJÍCÍ SW PRO 3D PROJEKTOVÁNÍ:

Revit Architecture

Cadmatic, Autoplant

Concrete – armování

Advance Steel – ocelové konstrukce

Idea Statica Microstation

Catia – automobilový průmysl Navis Work

Naší progresivní a intenzivní prací tak navazujeme na historii a genezi první projektové složky z roku 1957, to je před 60ti lety. Na základě tradic a zkušeností firmy Baťa, která se již od 30. let minulého století zabývala zpracováním pryže, plastů a speciálních materiálů, vznikla první projektová kancelář. Připravovala projekty týkající se navrhování provozů a závodů na výrobu pneumatik, zpracování technické pryže, termosetů, technických tkanin a plastů. Společnost se postupem doby modifikovala, přetvářela a z projektové kanceláře vznikly postupně organizace PIK – Barumprojekt – IMC. V roce 1992 vznikl B-Projekting jako nástupce výše uvedených.

ROZHODUJÍCÍ MILNÍKY V 60-LETÉ HISTORII SPOLEČNOSTI ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ PROJEKTŮ SOUVISEJÍCÍCH HLAVNĚ S GUMÁRENSKÝM A PLASTIKÁŘSKÝM PRŮMYSLEM:

Vznik projektové kanceláře r. 1957

Přejmenování na PIK r. 1966

Přejmenování na Barumprojekt r. 1976

Privatizace r. 1990 – 1992 (IMC)

B-Projekting r. 1992

Dovolte mi ještě několik poznámek týkajících se procesu projektování v podmínkách České republiky i v zahraničí:

V dnešní době je standardem, že všechny velmi významné technologické projekty jsou připravovány a vedeny architektonickými ateliéry. Na základě naší praxe je možné konstatovat, že příprava velkých technologických projektů vyžaduje velmi intenzivní a soustavné nasazení specialistů z oblasti technologie, logistiky a energetiky. Máme v této oblasti řadu zkušeností a musím potvrdit, že ve většině případů tomu tak není a až do úrovně dokumentace pro stavební povolení jsou takto významné projekty připravovány pouze těmito vybranými architektonickými ateliéry, které podporuje tuzemský nebo zahraniční investor. Vzhledem k tomu, že územní rozhodnutí a především stavební povolení stanovuje všechny závazné podmínky pro budoucí realizaci a také kolaudaci, dochází ve většině případů k nutnosti přepracovat výše uvedené stupně dokumentace a to způsobuje velké časové prodlevy a zpoždění.

V návaznosti na předchozí poznámku chci v této tématice pokračovat a to zjištěním, že je český stát ochoten poskytnout zahraničním investorům veškerou podporu týkající se vybraného území pro nový projekt mnoha dotacemi a vytvořením optimálních podmínek pro přípravu a realizaci projektu. Jedná se o miliardy korun, které vynaloží na přípravu velkých investic. Je proto pro mě těžko pochopitelné, že na straně jedné jsou poskytovány ty nejlepší podmínky pro budoucího zahraničního investora a na straně druhé není český stát schopen ani ochoten v rámci přípravy smluvních vztahů s investorem zajistit to základní a to je, aby dokumentace a engineering byly zajišťovány certifikovanými českými projektovými a inženýrskými společnostmi, ty mají pro přípravu těchto projektů ty nejlepší podmínky. Je těžko uchopitelné, aby projekty v desítkách miliard korun byly připravovány kompletně zahraničními architektonickými a inženýrskými společnostmi, které nemají ani základní vědomosti týkající se platných předpisů (stavební zákon a navazující předpisy). Přesto ve většině případů takový postup existuje a při získávání rozhodujících povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) často takto připravované projekty narážejí na skutečnost, že jejich úroveň neodpovídá standardům CZ a standardům EU. Proto následně je nutné tuto velmi rozsáhlou dokumentaci pracně dopracovávat a doplňovat. To všechno má za následek ztrátu času a peněz.

Vážené dámy, pánové, spolupracovníci, obchodní partneři a přátelé, závěrem chci všem poděkovat za dosavadní spolupráci, za velmi korektní jednání a celkový přístup při přípravě a realizaci jednotlivých projektů. Projektování je v současné době multidisciplinární obor a příprava každého projektu je v prvé řadě závislá na vytvoření partnerství mezi zákazníkem a projektantem a také na vytvoření pracovního týmu, který je schopen a ochoten účinně spolupracovat v průběhu celého procesu. Pouze za těchto podmínek je možné připravit a následně úspěšně realizovat projekt. To jsou pro mě základní kritéria, která rozhodují o bytí či nebytí každého projektu. Je možné konstatovat, že pokud je postupováno v souladu s výše uvedenými podmínkami, jsou výsledky realizovaných projektů vždy dobré a mnohdy velmi dobré. Stejně tak je nutné zdůraznit, že projekty, které nejsou založeny na partnerství a jsou v průběhu přípravy i realizace mnohokrát měněny, přinášejí ve většině případů pouze negativa, zejména v prodloužení termínů přípravy a realizace projektu, nárůstu rozpočtových nákladů (ceny projektu) a ve většině případů dochází ke snížení kvality a funkčnosti celého projektu. Je určitým paradoxem, že i v dnešní době, kdy na složitých projektech pracuje 30 až 60 specialistů, je hlavním a mnohdy jediným kritériem při výběru generálního projektanta cena. K této záležitosti je možné pouze konstatovat, že disciplína zvaná projektování je velmi specifickou a náročnou činností, která vyžaduje speciální vzdělání, znalosti a zkušenosti na straně jedné a také umění dosáhnout dohody se zákazníky. Není samozřejmě pravdou to, že za nízký honorář je možné získat velmi kvalitní a bezchybný projekt.

Věřím, že i v budoucnu najdeme společnou cestu při přípravě a realizaci nových projektů, v našem případě většinou spojených s investiční výstavbou a návrhem továren a provozů pro průmysl. Ještě jednou děkuji všem za dosavadní spolupráci a přeji vše dobré, hodně zdraví a štěstí a také řadu podnikatelských úspěchů.

MILAN SKOPALÍK

Jednatel společnosti – B-Projekting Zlín


  

NAŠE SPOLEČNOST JE CERTIFIKOVÁNA PODLE ČSN ISO 9001:2016 A ČSN EN ISO 14001:2016
OUR COMPANY IS CERTIFIED FOR ČSN EN ISO 9001:2016 AND ČSN EN ISO 14001:2016