ÚVOD O SPOLEČNOSTI

PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTŮ SPOJENÝCH S INVESTICEMI

Vážení obchodní partneři,

posledních pět let se vyznačovalo dynamickým rozvojem všech oblastí průmyslu a to generovalo potřebu kompletního zajištění projektů souvisejících s přípravou a realizací investičních celků (továren, provozů a budov patřících do občanské vybavenosti). Je možné konstatovat, že v tomto období naše společnost zaznamenala nárůst požadavků na zpracování projektové dokumentace a také jsme se podíleli na realizaci jednotlivých projektů. To přineslo samozřejmě na jedné straně velmi dobré ekonomické výsledky, ale na straně druhé bylo nutné zajistit nárůst kvalifikovaných projektantů a specialistů pro projektování a také zajišťování inženýrské činnosti při povolování projektu. Součástí realizace jsou také činnosti spojené s finálním jednáním na stavebním úřadě a získání kolaudačního souhlasu. Měli jsme také možnost v několika případech uplatnit v praxi dnes velmi používaný instrument a to realizaci projektů formou EPCM servisního kontraktu. V rámci tohoto kontraktu jsme zajišťovali celý soubor činností a to zejména kontrolu dokumentace projektu, přípravu výběrových řízení, vedení výběrových řízení, řízení vlastního procesu výstavby přímo na místě realizace projektu. Součástí činností byly také práce související s vedením kontrolních dnů, kontroly a odsouhlasování zjišťovacích protokolů. Dále modifikace časových plánů, změnová řízení, optimalizaci a vedení čerpání rozpočtových nákladů projektu a provádění celkové koordinace v průběhu celého procesu realizace projektu. Tyto činnosti jsme měli možnost vykonávat vzhledem k tomu, že máme tým specialistů pro všechny segmenty projektu (stavební, technologické části projektu a také profesí).

Tato situace měla také negativní dopady na naši společnost a to tím, že jsme byli nuceni z důvodů extrémního vytížení pracovních týmů odmítat další nové projekty. To mělo v další fázi pro nás negativní vliv, protože naši zákazníci hledali nové projektové kapacity mimo B-Projekting Zlín.

V r. 2019 došlo k určitému zvolnění poptávky po činnostech, které souvisejí s přípravou a realizací projektů. V našem oboru se jedná zejména o projekty technologické, tj. přípravu a následnou realizaci nových továren, provozů, skladů, energetických a vývojových center.

Zároveň je v poslední době velmi často používán zákazníky systém projektování, který je zcela nestandardní, ale v dnešní době velmi používaný – tzn., že zákazník požaduje zpracovat dokumentaci pro vydání společného povolení s tím, že tato dokumentace by měla být zpracována na úrovni DPS a součástí by měl být také položkový rozpočet. Tyto požadavky a tento způsob zpracování dokumentace projektu přináší zvláště generálnímu projektantovi na straně jedné zvýšení pracnosti, která není oceněna, a na straně druhé vzniká situace, že mnohdy z úvodního stupně dokumentace projektu je vedeno výběrové řízení pro určení dodavatele nebo generálního dodavatele stavby. Je samozřejmé, že taková činnost je pro projektanta komplikovaná a jednotliví potencionální dodavatelé hledají u generálního projektanta všechny možnosti k získání technických informací a zvláště specifikací, výměr a cen potřebných pro ocenění projektu.

Jak už jsem v minulosti několikrát uváděl, takto zpracovaná dokumentace, která nemá náležitosti dokumentace pro provádění stavby, je zcela nedostatečným podkladem pro výběrová řízení. Výsledkem jsou předkládané finální cenové nabídky, které nemají potřebnou vypovídající schopnost a nezohledňují skutečné parametry projektu. Takové projekty se potýkají s mnoha změnovými řízeními (změnovými listy), postupně dochází k nárůstu ceny za realizace, dochází ke snížení kvality projektovaného díla a v neposlední řadě dochází k prodloužení lhůt týkajících se realizace jednotlivých projektů. Je kuriózní, že zákazník chce na projektu v řádu 100 a více milionů Kč optimalizovat v 1. fázi náklady za zpracování prováděcí dokumentace projektu. Zrušení tohoto stupně dokumentace však v žádném případě nemůže přinést jakékoliv úspory a naopak přináší v průběhu realizace dílčí problémy, které generují ve většině případů nárůst rozpočtových nákladů projektu.

Kruciálním problémem současného procesu přípravy a realizace projektů je velmi nízká úroveň vstupních podkladů a dalších dokumentů, které definují předmět projektu včetně rozsahu stavební a technologické části (Feasibility study, Scope of work, Process equipment arrangement, Preliminary input data). Vzhledem k výše uvedenému vzniká v průběhu přípravy (zpracování dokumentace projektu) a mnohdy i ve fázi realizace k řadě změn, které v některých případech mohou mít i fatální dopad na průběh realizace celého projektu. Je zřejmé, že každý projekt, který je v současné době připravován, zahrnuje velmi složitý proces přípravy vstupních podkladů a také následné řešení jednotlivých celků i profesí. Je zcela standardní, že u velkých technologických projektů se na dokumentaci podílí dvacet i více profesních specialistů. Celkový počet pracovníků, kteří se na projektu podílí, je mnohdy daleko vyšší. To samo o sobě je velmi sofistikovaný úkol a případná změnová řízení v průběhu rozpracovanosti projektu přináší velký nárůst pracnosti a také daleko složitější proces koordinací jednotlivých částí projektu.

Pokud se týká způsobu projektování, je nutné konstatovat, že jedinou variantou pro současnost i budoucnost je používání kompletního softwaru pro zpracování dokumentace ve 3D a to ve všech profesích tak, aby bylo možné provádět účinnou koordinaci a řešení kolizí. V dnešní době je všude citováno využívání systému BIM (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management). Je to zaklínadlo, které je ústředním motivem všech činností spojených s projektováním.

K tomu bych chtěl zaujmout následující stanovisko: B-Projekting jako firma, která se zabývá v převážné míře navrhováním projektů pro různé průmyslové obory, energetiku a všechny navazující segmenty s tím spojené, je projektování ve 3D metodou, kterou využíváme více než 20 let. Všechny významné technologické firmy minimálně 30 let využívají speciální SW pro projektování provozů a továren ve 3D. Z toho vyplývá, že také úroveň SW, jejich vybavenost a zvláště jejich databáze jsou na velmi vysoké úrovni. Dostupnost a komplexnost databází, které jsou využívány pro projektování, je jedním z rozhodujících parametrů při použití těchto speciálních SW. Naše společnost v minulosti používala řadu těchto SW a to především Rebis, Allplan, PDMS a v současné době využíváme SW firmy Cadmatic (Finsko). Součástí naší činnosti je kompletní návrh stavební části (SO) včetně stavebních profesí, technologické části (PS) včetně technologických profesí v uvedeném softwaru. Pro zajištění koordinace celkového řešení je využíván systém Navisworks. Takovým způsobem projektování jsme schopni zajistit zpracování prováděcí dokumentace stavby, která po účinném využívání systému Navisworks je schopna vygenerovat řešení, na základě kterého jsou všechny části projektu postupně koordinovány a modifikovány tak, že výsledkem je řešení projektu, které nemá žádné kolize. Samozřejmě, že je nezbytně nutné vést celý systém formou řízených dokumentů, které jsou pravidelně revidovány a jsou popisovány dílčí změny, které každá revize obnáší. Pouze tímto způsobem je možné zajistit prováděcí dokumentaci projektu, podle které je možné projekt efektivně realizovat. Nedílnou součástí realizace projektu je účinné využívání kompletních revidovaných a koordinovaných 3D modelů v průběhu celé realizace projektu s tím, že případné změny je nutné okamžitě do modelů generovat, připravovat a vydávat nové platné verze. Z 3D věrného modelu bude vytvořena dokumentace ve 2D – dispozice a řezy. Nejdůležitější je zajištění spojení mezi P & ID, jednotlivými technologickými prvky, elektroinstalací, instrumentací a řídicím systémem. Výsledkem tohoto procesu je kompletní systém dokumentace a dokumentů, které se používají pro servisy, opravy a správu systému v průběhu celého životního cyklu projektu. Tyto činnosti jsou koordinovány technickými dozory přímo na stavbě během procesu realizace projektu. Při trvalém provozu jsou kompletní služby a údržba zajištěny specialisty investora (veškeré aktivity a služby během životního cyklu projektu).

Takové postupy jsou součástí našeho systému projektování a realizace projektů. Takto připravené a následně realizované projekty zajišťují, že vlastní realizace je vedena v požadované kvalitě a výsledkem je projekt, který odpovídá požadavkům zákazníka. Takovým způsobem budeme v dalším období připravovat a také realizovat nové projekty.

MILAN SKOPALÍK

Jednatel společnosti – B-Projekting Zlín

PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI PROJEKTŮ VLASTNÍME NÁSLEDUJÍCÍ SW PRO 3D PROJEKTOVÁNÍ:

  • Revit Architecture – 3D

  • Cadmatic, Allplan – 3D

  • Concrete – armování – 3D
  • Advance Steel – ocelové konstrukce – 3D

  • Idea Statica – Scia Engineer – 3D

  • Microstation

  • Catia – automobilový průmysl – 3D

  • NavisWorks – 3D pro koordinaci

  • AutoCAD


  

NAŠE SPOLEČNOST JE CERTIFIKOVÁNA PODLE ČSN ISO 9001:2016 A ČSN EN ISO 14001:2016
OUR COMPANY IS CERTIFIED FOR ČSN EN ISO 9001:2016 AND ČSN EN ISO 14001:2016