Naše společnost

Environmentální politika a politika jakosti 2016 - 2019

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA JAKOSTI 2016 – 2019

01
Připravujeme a realizujeme stavby, zabezpečující požadovaný účel při dosažení nutné hospodárnosti a zajišťující ochranu veřejného zájmu, vyplývající z předpisů v oblasti výstavby, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny.

02
Průběžně aktualizujeme a zdokonalujeme systém QMS/EMS na základě poznatků a zkušeností z realizovaných staveb; nových požadavků legislativy; nových poznatků z techniky a technických řešení publikovaných firmami, školami, výzkumnými ústavy.

03
vorba dokumentace a vlastní provádění staveb je spojena s povinností respektovat a dodržovat požadavky a limity právních předpisů a norem. Společnost pro své potřeby zajistí snadnou a okamžitou dostupnost legislativních předpisů a norem, zajistí a vytvoří podmínky pro jejich uplatnění ve výkonu svých činností.

04
V tvorbě dokumentace a při vlastním provádění staveb identifikujeme a řídíme environmentrální aspekty. V návrzích jednotlivých řešení minimalizujeme dopady do životního prostředí uplatněním progresivních technik a metod, minimálně v úrovni předepsané legislativou. V této souvislosti, trvale zvyšujeme úroveň environmentálního poznání celého pracovního kolektivu, jako základ schopnosti preventivního přístupu k znečištění a jako součást našeho závazku trvalého zlepšování.

05
Otevřeně a na odborné bázi projednáváme ve spolupráci se zákazníky, dodavateli, orgány veřejné správy, samosprávy a veřejností potenciální environmentální aspekty a dopady vyvolané vlastní výstavbou a užíváním stavby.

06
Při provádění činností pro zákazníky v areálech jejich závodů budeme plně a bezvýhradně dodržovat a respektovat jejich požadavky a podmínky pro práci v areálech jejich závodů.

07
Zavazujeme se, že v rozvoji společnosti uplatníme všechny oprávněné vnější i vnitřní podněty ke zlepšení.

08
Zavazujeme se k pravidelnému přezkoumání a aktualizaci vyhlášené environmentální politiky a politiky kvality. Zavazujeme se, že  s naší environmentální politikou a politikou kvality seznámíme pracovníky a spolupracující osoby. Zavazujeme se, že  zajistíme pro veřejnost dostupnost námi vyhlášené environmentální politiky a politiky kvality.

09
Vyhlášená environmentální politika a politika kvality je uložena na webových stránkách společnosti – www.bprojekting.cz

Zlín, 2017

Politika integrovaného systému
řízení kvaliti a environmentu (PDF)

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty