Naše společnost

Kontext společnosti

Porozumění společnosti a jejímu kontextu

B-Projekting, spol. s r.o. je společnost zaměřená na projektování a inženýrsko- dodavatelské služby ve výstavbě průmyslových a občanských staveb:

 1. Projektová činnost ve výstavbě - např. vypracování dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro stavební řízení, realizační dokumentace projektu, autorský dozor, dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro výběr dodavatele stavby

 2. Inženýrské činnosti v investiční výstavbě - např. projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení; zabezpečení kolaudačního souhlasu; účast na zkušebním provozu aj.

 3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - jedná se o soubor činností spojených s provedením díla v rozsahu vymezeném dokumentací pro provedení stavby a vydaným stavebním povolením

Společnost výkon činností provádí tvorbou dokumentace projektů a výstavbou provozů a závodů na zpracování plastů, výrobu kompozitních materiálů, pneumatik, technické pryže, na výrobu textilních kordů a speciálních textilií.

Z dalších oborů se jedná o tvorbu dokumentace projektů a výstavbu ve strojírenství, energetických provozech, speciálních přípravnách pro stavební a potravinářský průmysl, chemických provozech a závodech elektrotechnického průmyslu.

V oblasti občanské výstavby jde o tvorbu dokumentace projektů a výstavbu inženýrských sítí, školských zařízení, tělocvičen, stravovacích pavilonů, penzionů, správních budov vč. interiérů, kotelen a výměníkových stanic.
 

Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Mezi zainteresované strany patří:

 • zákazníci – oceňují termíny dodání, osobní přístup zaměstnanců i obchodních zástupců a cenu srovnatelnou s prováděnými službami a cenami dodávaného zboží

 • majitel firmy – oceňuje ekonomické výsledky, spokojené zaměstnance a respektované postavení u dalších zainteresovaných stran

 • pronajímatel prostor – oceňuje pružnou reakci na své potřeby a šetrné zacházení s pronajatým majetkem

 • dodavatelé zboží, materiálů a služeb – oceňují trvalou spolupráci za požadované ceny a dobrou platební morálku

 • orgány státní správy

 • zájmové skupiny zabývající se ochranou životního prostředí – oceňují odpovědný přístup k ochraně životního prostředí

 • místní samospráva a obyvatelé – oceňuje, že společnost vytváří pracovní místa, podporuje neziskové organizace a svou činností nezhoršuje podmínky bydlení

 • zaměstnanci – oceňují vytvoření pracovních míst v místě a zaměstnávání místních obyvatel a solidní přístup k zaměstnancům a jejich vzdělávání a výchově


Určení rozsahu systému managementu

Společnost je činná ve sféře přípravy a realizace investic. Společnost v souladu s předmětem podnikání poskytuje služby, jako jsou:

 

I. Projektová činnost ve výstavbě

 • vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Projektování je navrhování budoucích provozů do nových nebo rekonstruovaných stavebních objektů s uplatněním odpovídajících technologií, při používání definovaných surovin a materiálů, energií apod. Při projektování se identifikují budoucí výrobní a pomocné procesy vč. jejich environmentálních aspektů a dopadů. Návazně se navrhují technická a organizační opatření, jejichž cílem je minimalizovat environmentální dopady při budoucím užívání díla. Projektování se rovněž zabývá i problematikou provádění staveb. V této spojitosti navrhováním postupů výstavby s uplatněním procesů šetrných k životnímu prostředí.

 

II. Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání
 • územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
 • zabezpečení kolaudačního souhlasu a účast na zkušebním provozu
 • jiná technická pomoc

Inženýrská činnost v investiční výstavbě spočívá v obstarávání záležitostí při přípravě a realizaci staveb a výkonu technických investorských inženýrských činností.

 

III. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • soubor činností spojených s povedením díla v rozsahu vymezeném dokumentací pro provedení stavby a vydaným stavebním povolením

Provádění staveb jejich změn a odstraňování zahrnuje přípravu, zajištění, provedení a kontrolu stavebních a montážních prací. Následně předání zhotoveného díla konečnému uživateli. V těchto činnostech se pozornost věnuje také tomu, aby:

 • konečné dílo odpovídalo požadavkům budoucího užívání díla
 • dílo bylo provedeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu
 • provádění díla bylo v souladu s obecnými i konkrétními požadavky šetrného přístupu k ŽP


Společnost má trvalý zájem prohlubovat a zdokonalovat poskytované služby. Tento záměr je shodný se záměrem obou norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

 1. Schopnost trvale poskytovat produkt a služby, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů (např. obecně-technické požadavky na výstavbu, hygienické předpisy, atd.).

 2. Respektovat a usměrňovat své výkony v souladu s požadavky právních předpisů a informacemi o významných environmentálních aspektech.

 3. Zvyšovat spokojenost zákazníka efektivní aplikací vybudovaného systému ISŘ vč. jeho neustálého zlepšování.

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.