B-projekting Zlín

Aktuality

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, a. s., Senica

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

MOTTO:

Každý úspěšný projekt vyžaduje partnerství a spolupráci Zhotovitele a Objednatele /zákazníka/. Je to kontinuální proces poskytování komplexních služeb, efektivní kooperace a spolupráce a to od podpisu kontraktu až po ukončení realizace (stavební části, zajištění dodávek zařízení, montáží, IV, PSSR, KV) , uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Pro nás není každý nový projekt pouze obchod, je to náš život.

MILAN SKOPALÍK – B-Projekting Zlín

Článek se zabývá problematikou zprovozňování projektů, které byly pozastaveny v určité fázi realizace a to ve většině případů z důvodů neschopnosti je profinancovat. V našem případě se jedná o projekt zajišťující výrobu polyesterového vlákna (PES) pro výrobu kordových tkanin a to ve speciálním provedení HMLS typ. Cena projektu se pohybovala v roce 2009 na úrovni 2,5 mld.Kč a po dokončení projektu v plánovaném rozsahu by cena dosáhla 3,0 mld.Kč.

Projekt PES TV HMLS typ realizovaný skupinou Kord v Senici byl vlivem špatné hospodářské situace v Evropě a také z důvodů neschopnosti zajistit zbývající financování pozastaven a 14.5.2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Následně proběhla reorganizace, která zajistila nové majitele Slovkord Plus, a. s. Na základě této skutečnosti a řady jednání s novými majiteli bylo rozhodnuto o zprovoznění rozpracovaného a nedokončeného projektu. Rozhodnutím nových majitelů byla vybrána naše společnost pro přípravu všech zásadních dokumentů souvisejících se zprovozněním rozpracovaného projektu a pro realizaci jednotlivých etap a to formou generální dodávky /Turnkey/.Cílem zprovoznění bylo zajištění výroby vláken PES TV HMLS Typ ve výši 17 000 t/rok.

CELÝ PROCES ZPROVOZNĚNÍ PROJEKTU PES TV HMLS TYP VE SPOLEČNOSTI SLOVKORD PLUS, A. S., SENICA BYL ŘEŠEN V NÁSLEDUJÍCÍCH KROCÍCH:

V roce 2010 B-Projekting zpracoval feasibility study, a to ve dvou fázích, která prokázala, že zprovoznění rozpracovaného projektu je reálné.

V roce 2011 byl dopracován materiál týkající se možnosti zprovoznění jednotlivých segmentů rozpracovaného projektu s tím, že byla přijata koncepce postupného zprovozňování jednotlivých technologických celků a také kompletace chybějících stavebních objektů a inženýrských sítí.

Na základě výše uvedených skutečností byly připraveny jednotlivé fáze řešení a také zpracován časový plán jejich realizace. Z analýzy rizik vyplynulo, že základním krokem pro zprovoznění rozpracovaného projektu bude v 1. fázi najetí starého provozu dopolykondenzace / DPK/, Zvlákňování a to provozu STv.

Kruciálním problémem byla skutečnost, že projekt byl zastaven v situaci, kdy nebyly dokončeny stavební objekty (SO), provozní soubory (PS), inženýrské sítě a ostatní navazující energetické a provozní celky.Tento stav nebyl zdokumentován a podložem výkresy ani specifikacemi. Je nutné konstatovat, že příprava a vlastní dokončení rozpracovaného projektu vyžadovalo ověření současného stavu všech SO, PS , dílčích provozních souborů (DPS) dále zpracování dokumentace a realizaci nových SO a PS.

Teoreticky vzato byla tato úvaha naprosto přesná a jasná, ale naplnění těchto požadavků bylo velmi složité a v mnoha případech těžko zajistitelné. Proto byl zvolen následující postup, který měl zajistit postupné zprovoznění STv a následně také nového projektu PES TV HMLS typ (NTv).

Prvním krokem bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a následná realizace 1. fáze řešení a to zprovoznění STv. Tato fáze byla úspěšně ukončena na přelomu roku 2010/2011. Ukázalo se, že technologii, která byla odstavena v roce 2008 bylo možné po kompletaci a provedených technologických zkouškách zprovoznit a bylo velké překvapení, že výsledky (výroba vláken PES TV HMLS) byly na úrovni, které požadoval výrobce kordových tkanin a to Kordárna Plus, a. s.

V návaznosti na ukončení 1. fáze byly zahájeny práce na realizaci rozpracovaného a pozastaveného projektu týkajícího se výroby PES TV HMLS vláken.

VZHLEDEM KE SLOŽITOSTI A POŽADOVANÝM TERMÍNŮM NA REALIZACI JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ BYL ZVOLEN NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP:

Byl stanoven časový rámec pro zprovoznění rozpracovaného projektu

Na základě rozpracovanosti jednotlivých SO, PS a DPS byly dopracovány specifikace a následně byly vytvořeny ceny pro realizaci této části projektu. Vzhledem ke složitosti bylo nutné určité části specifikací a výměr kompletovat na základě nově vytvořených položek a také na základě porovnání rozpracovanosti s původně určenými rozpočtovými náklady a také dříve stanovenými dodavatelskými cenami. Takto stanovené ceny pro dokončení projektu byly dále považovány za závazné.Byla to velmi riskantní postup, který mohl přinést generálnímu dodavateli velký problém.

Dalším rozhodujícím faktorem byla skutečnost, že nebude možné zprovoznit projekt v původním rozsahu a to z důvodů současné situace na trhu s PET virgin chips. Součástí projektu byla také polykondenzace a to kontinuální s roční kapacitou 50 000 tun. Takovou kapacitu není možné využít pro potřeby Slovkord Plus a také není možné ji efektivně prodat. Proto byla tato část projektu ponechána v současném stavu a PS 01, 02, 03, 04 nebyly dále kompletovány.

Velmi složitou problematiku jsme museli také řešit z důvodů vydaných povolení pro realizaci daného projektu a to zvláště pro část, na které vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava integrované povolení. To se týkalo PS 01 Polykondenzácia a PS 05 Dopolykondenzácia, SO 2401 Polykondenzácia a SO 2402 Dopolykondenzácia. Problém spočíval v tom, že pro dokončení projektu jsme museli zajistit změnová řízení pro celý rozsah projektu a to včetně PS 05. Proto jsme museli v průběhu přípravy realizace zpracovat dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro požadovaný rozsah realizace a také jsme museli zajistit zrušení vydaného integrovaného povolení a následně dopracovat změnové řízení pro PS 01, 05, SO 2401 a SO 2402.Zvláště komplikované bylo dořešení a následná realizace souboru opatření týkajících se PBŘ /požárně bezpečnostního řešení/ a to na základě rozhodnutí KHZZ Trnava.Součástí projektu je realizace všech dostupných systémů, od EPS až po sprinklery vodní clony,klapky pro odvod kouře / COLTY / apod..

Nedílnou součástí přípravy a realizace bolo zpracování dokumentace SHE a kontrola celé realizace projektu specialistou naší společnosti.

Nestandardní bylo vedení Tender procedure s tím,že celý proces byl řízen výběrovou komisí,ve které měl zhotovitel a GD pouze jeden hlas. Komisi předsedal objednatel.Protože nebylo možné zajistit k jednomu termínu celý rozsah dokumentace pro výběrové řízení byl celý tento proces velmi zdlouhavý,pro GD nevýhodný a byl zdrojem zpoždování realizace dílčích celků.Vzhledem ke způsobu vedení tendru, výběru dodavatelů a kompletaci cen bylo nutné vést více než 100 výběrových řízení.Výsledkem toho byla nutnost použití velkého množství firem /5 pro stavební část a 22 pro technologii a profese/.Ve fázi vysoké rozpracovanosti bylo na stavbě více než 120 pracovníků.

Pro realizaci 2. fáze byl zpracován podrobný časový plán v SW MS Project, který naplánoval realizaci od 03/2012 do 31.12.2013. Následně po uzavření SOD, vydaných povoleních stavebním úřadem Městem Senica, byla zahájena realizace jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS). V průběhu realizace se ukázalo, že řadu skutečností při ověřování současného stavu nebylo možné zachytit a následné dopracovávání částí dokumentace přineslo práce nad rámec kontraktu.

ROZHODUJÍCÍ FÁZÍ REALIZACE PROJEKTU BYLO NÁSLEDUJÍCÍ:

Dokončení jednotlivých SO včetně objektů nově vybudovaných v rámci změnového řízení.

Zprovoznění energetických bloků (elektro, věžové chlazení, strojní chlazení, dusíkové hospodářství,kompresorové stanice,kotelny,ohřevy termooleje).

Zprovoznění zvlákňování včetně všech utilities (AHU pro quenching a take up room).

Zprovoznění krystalizace a dopolykondenzace (vlastní dopolykondenzace prováděná v BPR).

Po ukončení realizace jednotlivých PS a DPS byly provedeny všechny potřebné revize, testy a zkoušky (IV, PSSR, KV) a ve 12/2013 vydalo Mesto Senica povolení pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu. Realizace projektu byla úspěšně ukončena kromě PS 14 Triedenie a balenie. Tuto část nebylo možné zprovoznit z důvodů zániku dodavatele technologie HW a SW. Bylo rozhodnuto, že tuto část dokončí B-Projekting v průběhu roku 2014.

Realizace této fáze projektu byla ukončena k 31.12.2013 s tím, že rozhodující části projektu, a to zvlákňování a dopolykondenzace vč. všech potřebných periferií, byly úspěšně zprovozněny.

Realizace tohoto projektu přinesla naší společnosti na straně jedné velké množství problémů týkajících se jak stavební, tak i technologické části a na druhé straně jsme získali velmi cenné zkušenosti, které budeme moci uplatnit při přípravě a realizaci nových projektů a také při realizaci projektů, které byly v průběhu výstavby zastaveny.

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO JE MOŽNÉ KONSTATOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:

Realizace těchto projektů vyžaduje vytvoření velmi zkušeného pracovního týmu, který musí zajistit celou fázi přípravy a realizace a to jak v oblasti engineeringu, tak v oblasti řízení a realizace projektu na stavbě.

Dokončování pozastavených projektů vyžaduje velké úsilí a to zejména ve fázi zjišťování skutečné rozpracovanosti dílčích celků projektu a také při návrhu a kompletaci všech částí projektu.

Zkušenosti ukazují, že velkým rizikem je převzetí kompletace zařízení nakoupených investorem. Ukázalo se v průběhu realizace, že několik firem, které v minulosti dodaly technologické celky, zaniklo a museli jsme následně hledat řešení pro kompletaci těchto celků nástupnickými nebo jinými dodavateli.

Jedním ze základních rozhodnutí je to, že generální dodavatel nemůže převzít zodpovědnost za vlastní technologické zařízení a také za ostatní zařízení, která byla dodána různými dodavateli v rámci dřívějších kontraktů. Pro generálního dodavatele jsou všechny takové celky, stroje a zařízení klasifikovány jako „cizí zařízení“ provozně nevyzkoušené a generální dodavatel za ně nepřebírá zodpovědnost. Průběh realizace ukázal, že tato úvaha byla naprosto správná. V průběhu přípravy realizace není reálně možné přezkoušet jednotlivá technologická nebo energetická zařízení a přesvědčit se o jejich skutečném stavu. Není to možné z toho důvodu, že zařízení nejsou zapojena a kompletována. Velmi rizikovou částí takových zařízení jsou části elektro, HW a SW.

Z pohledu kompletace a najíždění jednotlivých technologických celků je důležité zajistit úzkou spolupráci mezi objednatelem a zhotovitelem a to zejména při přípravě a vlastní realizaci IV a zvláště KV. Týká se to především zajištění všech potřebných náležitostí pro provedení těchto zkoušek a to potřebné množství surovin, materiálů, náplní, pracovních síl, energií a všech náležitostí spojených těmito činnostmi.

zprovoznění takto složitých technologických celků vyžaduje obrovské nasazení všech účastníků tohoto procesu a to jak ze strany generálního dodavatele, také objednatele a nedílnou součástí je velmi aktivní účast renomovaných supervizorů zahraničních dodavatelů. Zkušenosti ukazují, že i při zajištění všeho potřebného vyžaduje tento proces velký časový interval.

Realizace projektu v cizím státě vyžaduje řadu speciálních opatření týkajících se vlastní společnosti (právní forma) z pohledu finančního a daňového,je také nezbytně nutné zajistit pro pracovníky planou autorizaci na Slovensku pro projektování a engineering

Realizace projektu na Slovensku má určitá specifika a to zejména v oblasti přípravy realizace (schválení dokumentace technickou inšpekciou), vlastní průběh zkoušení, provádění úradných skúšok u všech určených a vyhrazených zařízení a také účast inšpektorátu práce. Všechny uvedené skutečnosti mají vysoké nároky na cenu. Tyto nároky je nutné předem zakalkulovat do ceny projektu.

Úspěšná realizace tohoto projektu zajistila práci pro desítky pracovníků a generuje i do budoucna možnost potencionálního nárůstu při rozšíření kapacit

Realizace tohoto projektu ukázala,že základním předpokladem jeho dokončení je vytvoření efektivního pracovního týmu a to jak na straně GD tak objednatele /investora/.Je nutné vytvořit tým „one company one way“.Chci konstatovat, že tyto podmínky byly splněny a tým B-Projektingu si zaslouží velké uznání

Závěrem bych chtěl poděkovat novým majitelům Slovkord Plus za projevenou důvěru a především vyjádřit velké uznání celému projektovému týmu investora / SLK /.Bez aktívní , smysluplné a mnohdy velmi náročné spolupráce by nebylo možné tak složitý projekt úspěšně dokončit.

Novinky

Společnost B-projekting
Zlín hledá pro svoji
projekční kancelář
schopné projektanty

Úvod
pozdrav jednatele společnosti

Project CB&Silica 3D model Continental Barum Otrokovice

AVX Czech Republic Uh. Hradiště

3D Modely ocelové konstrukce

Změny ve vedení společnosti B-PROJEKTING

DELIMAX Hodonín

CMR Puchov

Projekt zprovoznění PES TV HMLS TYP V Slovkord PLUS, A. S., Senica

Nabídka na měření průtoku kapalin

Barum Continental Otrokovice

Uskutečnili jsme upgrade techniky

Využití evropských fondů pro vzdělávání

3D modeling

Nový web a vizuální styl

Podpořili jsme akci nejlepšího sportovce roku 2010.

Projekty

Naše realizované projekty